VOORSTELLING

Diversiteit ABVV West-Vlaanderen

Een meer kleurrijke, meer rechtvaardige werkvloer… Jong en oud,
man en vrouw,
Belg, nieuwe Belg en niet-Belg,
laag- en hooggeschoold,

Hoe je het ook bekijkt, de samenstelling van onze bevolking vertoont steeds meer verschillen.
De bevolking veroudert, de scholingsniveaus verschillen, er zijn allochtonen en personen met een zichtbare of onzichtbare arbeidshandicap.
Diversiteit is een feit.
Voor een socialistische vakbond moet iedereen, ongeacht leeftijd, huidskleur, origine of seksuele geaardheid,… gelijke kansen krijgen.
Niet alleen op vlak van onderwijs maar ook op vlak van tewerkstelling.
Een niet te verwaarlozen deel van de werkzoekenden zijn minder dan gemiddeld vertegenwoordigd op de arbeidsmarkt.
Een evenmin te verwaarlozen deel van de werkenden is minder dan gemiddeld terug te vinden in de beter betaalde jobs.
Dit deel van de werkenden en werkzoekenden heet men, binnen het beleid, de kansengroepen.
Het ABVV heeft zich, sinds 2003, samen met de andere sociale partners ingeschreven in het project ‘Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit 2010’.
Voor de concrete uitwerking van dit engagement heeft het Vlaams ABVV voor gans Vlaanderen 10 diversiteitconsulenten aangesteld. 
Twee van hen zijn in West Vlaanderen aan de slag.
Zij geven raad en staat je bij in alle kwesties die verband houden met werk en diversiteit.
Om tot een evenredige deelname van de kansengroepen aan de arbeidsmarkt te komen, zijn er verschillende wegen, talrijke mogelijkheden.
Op elke werkvloer zijn de problemen weer anders. Op elke werkvloer zijn ook de mogelijkheden verschillend.
Op maat van jouw bedrijf kan je als syndicale werking actief zijn rond werving en selectie, syndicaal en ander onthaal, vorming en opleiding, Nederlands op de Werkvloer, peter- en meterschap, sociale verkiezingen, opname van de anti - discriminatieclausule in het arbeidsreglement, …
De lijst van mogelijke acties is schier onuitputtelijk.
Bij al deze acties staat het belang van ALLE werknemers centraal.
De dienst diversiteit helpt je een eigen bedrijfsgebonden diversiteitbeleid te ontwikkelen. Daartoe ondersteunen de diversiteitconsulenten de syndicale werkingen in hun diversiteitbeleid al of niet met een diversiteitplan, worden er vormingen verzorgd, brochures aangemaakt en acties georganiseerd. Met vragen en suggesties kan je terecht bij de ABVV - diversiteitconsulenten van West-Vlaanderen.