VOORSTELLING

Vorming & Actie: Werkzoekenden ABVV West-Vlaanderen

Werkloosheid is en blijft een heel groot  probleem .
Niet alleen ga je er, als werkloze,  financieel sterk op achteruit, ook de sociale contacten verminderen en velen voelen zich nutteloos.
Daarbij komt dat de omgeving niet altijd even begripvol tegenover werkloosheid staat  en dat de onzekere economische situatie er niet bepaald rooskleurig uitziet. 
Bovendien kom je terecht in een kluwen van werkloosheidsreglementeringen, tewerkstellingsmaatregelen, begeleidings- en opvolgingsplannen, enz. 

Als werkzoekendenwerking willen wij jou helpen in je nieuwe situatie.Maar als vakbeweging nemen we ook jouw belangenverdediging op. Zo blijven we vechten voor een echt tewerkstellingsbeleid en degelijke vervangingsinkomens. 


Als werklozenwerking willen wij je helpen in je nieuwe situatie.
Wil je met ons ijveren voor een beter werkloosheids- en werkgelegenheidsbeleid van de overheid, voor een beter statuut voor de werklozen? Laat je stem dan horen in ons werklozencomité.
Maandelijk komen we samen om de actuele thema’s die werklozen bezig houden te bespreken. Daarnaast organiseren we activiteiten en ondernemen we acties wanneer nodig.Het is een ideale gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en elkaar te ontmoeten.
Inlichtingen? Bel de verantwoordelijken, er is een comité in iedere subregio.

Onze ABVV Werklozenwerking staat voor je klaar met informatie, opleidingen en dienstverlening.
 Zo worden regelmatig informatiebijeenkomsten ingericht omtrent de werkloosheidswetgeving, de PWA-reglementering, inkomstengarantie-uitkering, het activeringsbeleid, enz. Ook vormingen rond zelfvertrouwen, assertiviteit e.d.

Wij geven computerinitiaties voor werklozen die nog niets of weinig van de computer afweten en waar hen ook geleerd worden om iets op te zoeken op het internet. Wij begeleiden en ondersteunen u bij uw eerste stappen in de wereld van de informatica. Drempelvrees voor het werken met informaticatoepassingen behoort vanaf nu tot het verleden.

Platformtekst van het ABVV-werklozencomité:
1. De uitkeringen moeten welvaartsvast zijn!
Al jaren volgen de uitkeringen de index (bij stijging van de prijzen) maar niet de loonsverhogingen. Dit maakt dat de uitkeringen gevoelig achterop raken in vergelijking met de lonen.. Nu vertegenwoordigen de werkloosheidsuitkeringen maar 28% ten opzichte van het gemiddeld loon (in 1980 was dit nog 42 %).
2. Geen discriminatie tussen oude en nieuwe werklozen!
Als het plafond, waarop de werkloosheidsuitkering wordt berekend, verhoogt, moet dit voor de uitkeringstrekkers van voor 2002 ook van toepassing zijn. De werklozen die reeds voor 2002 werkloos zijn geworden, zien hun uitkering dus achteruitgaan ten opzichte van de nieuwe werklozen. Oude en nieuwe werklozen mogen niet tegen elkaar opgezet worden door deze financiële discriminatie.
3. Rechtvaardige controle op beschikbaarheid van werklozen!
De wachttijd van schoolverlaters wordt meegeteld voor de berekening van hun werkloosheidsperiode. Zij krijgen wel geen (euro)cent tijdens deze periode! Dit moet absoluut veranderen.
De ambtenaren van de RVA die het verhoor afnemen van de werklozen (RVA-facilitatoren) beoordelen de werkzoekenden niet volgens vastgelegde regels. Er is dus kans op ongelijke behandeling. Dit kan niet omdat het hier om uitkeringen van mensen gaat.
4. Geen discriminatie van samenwonenden (= afschaffing art. 80)
Uitkeringen moeten een individueel recht zijn. Werklozen die samenwonen, mogen niet gestraft worden omdat… ze samenwonen. Langdurig werklozen die samenwonen worden nu door het artikel 80 geschorst van uitkeringen. Dit willekeurige artikel wordt geleidelijk afgeschaft, maar dit is vooralsnog niet het geval voor 30 plussers!!
5. Maximum 1/3 van je inkomen aan huur!
Al te vaak komen mensen in financiële moeilijkheden. Ze worden werkloos en kunnen hun huur niet meer betalen. Daarom mag het deel van het inkomen voor de huur maximum 1/3 van het loon bedragen. Dit kan via woningbouwverenigingen die werken met huursubsidies. Als je inkomen vermindert, krijg je dan geen huurproblemen. Ook sociale woningbouw moet uitgebreid worden.
6. Volwaardige contracten om misbruiken te voorkomen!
Wij streven naar voltijds werk voor iedereen. Als je in je deeltijds werk toch overuren dient te kloppen, moeten die per dag en per week uitbetaald worden. Beter nog, er moeten hiervoor extra mensen aangeworven worden. Want in principe zijn we tegen overuren.
7. Arbeidsduurvermindering met loonbehoud!
De beste remedie om de werkloosheid blijvend aan te pakken, is de arbeidsduur verminderen. Met de vrijgekomen arbeidstijd kunnen mensen aangeworven worden. Natuurlijk met behoud van loon, anders zal de economie er ook onder lijden. Dus zijn we tegen de aanvallen van werkgevers die durven spreken over arbeidsduurverlenging zonder loonsverhoging (= loonverlies).
8. Stop de cadeaus aan de werkgevers!
De verlaging van de patronale bijdragen zijn niet meer of minder dan cadeaus. Dat er dan jobs zouden bijkomen, klopt niet. Integendeel, er verdwijnen nog banen. Er moeten dus concrete engagementen geëist worden van de werkgevers. Door zulke maatregelen komt de financiering van de sociale zekerheid in gevaar
8 concrete eisen van het ABVV-werklozencomité: Dàt kan tellen, 365 dagen lang! Kan je je hierin vinden? Akkoord? Lid van het ABVV?
Sluit dan aan bij het Werklozencomité!